Gemeenteraad beslissingen

20/12/2017 en 15/01/2018

GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 DECEMBER 2017

De gemeenteraad start met de goedkeuring om beroep te doen

op de aankoopcentrale van de Vlaamse Vereniging voor Steden

en Gemeenten vzw voor de aanbesteding van een overheidsopdracht

voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract

voor de sluiting van individuele contracten inzake universele

postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”.

Op sportief vlak keurt de gemeenteraad het gebruikersreglement

van het gemeentelijk sportcomplex aanpassing addendum

1 voor het gebruik van de sporthal van het Koninklijk Atheneum

goed.

Naar cultuur toe wordt het huishoudelijk reglement van de cultuurraad

aanpassing 2017 goedgekeurd. Ook het reglement voor

de kunstmarkt “Keerbergen Matcht”, welke voor de eerste keer

doorgaat zondag 6 mei 2018, wordt goedgekeurd.

Wat betreft het jeugdbeleid van de gemeente, beslissen de

raadsleden over de basissubsidies en de werkingssubsidies voor

de jeugdverenigingen. Volgende basissubsidies worden uitbetaald:

Chiro: € 920,00, Scouts: € 920,00, KLJ: € 920,00.

De werkingssubsidies worden als volgt verdeeld: Chiro: € 6.576,58,

Scouts: € 7.295,12, KLJ: € 6.008,30, Catechese: € 620,00.

Vervolgens wordt het aanbestedingsdossier voor de heraanleg

van de begraafplaats aan de Dijlestraat goedgekeurd.

Aangaande het domein Lokale Economie zal de gemeente voor

het project “Road to Action”, het volledige bedrag van € 200,00

excl. btw, per deelnemende handelaar betalen op voorwaarde

dat de deelnemende handelaar het volledige begeleidingstraject

van 9 individuele adviesuren volgt.

Op financieel vlak wordt voor het Autonoom Gemeentebedrijf

het meerjarenplan 2014-2019 aanpassing 5 en het budget voor

2018 goedgekeurd.

Ook voor het gemeentelijk beleid wordt het meerjarenplan 2014-

2019 aanpassing 5 en het budget voor 2018 goedgekeurd. Naar

belastingen toe, worden vanaf 1 januari 2018 577,46 opcentiemen

op de onroerende voorheffing geheven. De ontvangsten

worden opgenomen in de budgetten 2018 tot en met 2020.

Ook het retributiereglement omgevingsvergunningen komt aan

bod. De gemeente Keerbergen heft vanaf 1 januari 2018, en voor

een termijn eindigend op 31 december 2018, een belasting op

de meldingen en aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Het milieudossier aangaande de “Inzameling huis-aan-huis en

verwerking van snoeihout door EcoWerf”, een project waarbij de

jaarlijkse hakselrondes mogelijks worden vervangen door ophaling

door EcoWerf, wordt tijdens deze zitting niet goedgekeurd.

Het contantbelastingreglement huishoudelijk afval wordt wel

door de raadsleden goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2018 wordt

er in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor de huisaan-

huisinzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het

gft-afval, de zachte plastics, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar

bedrijfsafval) en voor het ter inzameling en verwerking aanbieden

van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark.

EcoWerf wordt gemachtigd om de contantbelasting, gevestigd

voor de huis-aan-huisinzameling, te innen in naam en voor

rekening van de gemeente.

De gemeenteraad eindigt met de goedkeuring van de statutenwijziging

voor nieuwe vennoten van de intergemeentelijke

vereniging Interleuven.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 JANUARI 2018

De gemeenteraad beslist tot verhoging van de maaltijdcheques

van € 7,50 naar € 8,00. Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari

2018.

Vervolgens worden verschillende aktes betreffende de aankoop

zonder beding van prijs voor goederen gelegen Stuivenberg,

Leeuwerikweg 8, Ruandadreef 50, Zeept en Bamberg 17, opgemaakt

door de afdeling Vastgoedtransacties in Mechelen, goedgekeurd.

Voor de nieuwe verkaveling, gelegen in de Bakestraat - Putsebaan

– Vogelzang dienen straatnamen te worden gekozen. Dit

agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting van de

gemeenteraad.

Ook het dossier voor de “Inzameling huis-aan-huis en verwerking

van snoeihout door EcoWerf” wordt verdaagd naar een volgende

zitting van de gemeenteraad.

19/02/2018 , 19/03/2018 en 16/04/2018

GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 FEBRUARI 2018
De gemeenteraad start met de goedkeuring van de schenking van
gevonden/verloren fietsen van de politiezone BoortmeerbeekHaacht-Keerbergen,
gemeente Keerbergen, die de bewaringsperiode
van 3 maanden overschreden hebben, aan VELO vzw.
Vervolgens wordt gunstig advies gegeven over de jaarrekening
2017 van de kerkfabriek “Sint-Michiel”.
Elk jaar worden de grasbermen in onze gemeente tweemaal
gemaaid. Hiervoor wordt het dossier met bestek en meetstaat
voor een geraamd bedrag van € 27.000,00 incl. btw goedgekeurd.
Deze opdracht mag door het college van burgemeester en
schepenen gegund worden na het uitschrijven van een onderhandelingsprocedure.
De nieuwe straten van de verkaveling aan de Bakestraat - Putsebaan
– Vogelzang krijgen ook namen toegekend. Volgende straatnamen
worden voorlopig aanvaard: Grooten Ley, Raamdal, Oude
Waterputstraat, Jules Ceulemansstraat en Marcel Schroosstraat.
Op vlak van onderwijs wordt de rekening 2016 van de scholengemeenschap
Midden Vlaams-Brabant goedgekeurd. De gemeenteraad
neemt ook kennis van het jaarverslag 2016.
De jaarlijkse opbrengst van de 11.11.11 actie wordt steeds
verdeeld over plaatselijke ontwikkelingsprojecten.
Voor 2017 wordt een bedrag van € 660,89 gestort aan Zuster De
Weerdt, ’t Mayakind van nu en Sunshine Senegal.
Wat betreft het financiële luik van het autonoom gemeentebedrijf
Keerbergen, besluiten de raadsleden renteloze leningen
voor een bedrag van € 193.377,93 toe te staan aan het autonoom
gemeentebedrijf Keerbergen. De overeenkomst tussen
de gemeente Keerbergen en het autonoom gemeentebedrijf
Keerbergen wordt goedgekeurd.
Vanaf 1 januari 2018 verandert ook de inzameling huis aan huis
en de verwerking van snoeihout. De gemeenteraad geeft aan
Ecowerf goedkeuring voor de inzameling van bundels snoeihout
via huis-aan-huis methode. Dit betekent geen hakselrondes meer,
maar ophaling aan huis op vier vaste dagen per kalenderjaar (voor
meer info: zie afvalkalender).
Ook de mogelijke invoering van statiegeld op plastic flessen en
blikjes wordt tijdens deze gemeenteraad besproken. De gemeente
heeft als standpunt dat er wordt gestreefd naar een duurzame oplossing
waarbij er wordt ingezet op herbruikbare verpakking enerzijds.
Anderzijds wordt een tweesporenbeleid naar voren geschoven met
de invoering van statiegeld op plastic en blikjes en gepaard gaande
met het behoud van de selectieve inzameling van de blauwe en
roze zak en later met de uitgebreide blauwe zak. Dit samengaan
van beide systemen mag niet leiden tot excessieve kost.
In een laatste agendapunt wordt gunstig advies gegeven om Keerbergen
te laten toetreden tot de regio Noord-Leuven in het kader
van de vorming van de eerstelijnszones. De huisartsen moeten
echter wel kunnen blijven werken binnen hun huidige wachtpost
Somedi in Heist-op-den-Berg.
GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 MAART 2018
Deze gemeenteraadszitting opent met de vacant verklaring van
de decretale functie van voltijds financieel directeur met een
werfreserve van twee jaar en de daarbij horende aanwervings- en
bevorderingsprocedure op te starten in samenwerking met Poolstok
(voorheen Jobpunt Vlaanderen).
Vervolgens worden de lasten en voorwaarden voor twee verkavelingsaanvragen,
Bollostraat en Putsebaan, vastgesteld.
Tenslotte beslissen de raadsleden om begeleidingstrajecten
voor lokale handelaars te ondersteunen. Zo zal de gemeente het
volledige bedrag van het gevolgde traject aan de deelnemende
handelaar terugbetalen op voorwaarde dat de handelaar het
volledige begeleidingstraject volgt.
GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 APRIL 2018
In het eerste agendapunt beslist het bestuur dat het Vlaams zorgkrediet
een recht is voor alle personeelsleden m.u.v. het opleidingsverlof.
De leidinggevende personeelsleden en personeelsleden
van niveau A worden echter niet uitgesloten van het opleidingsverlof.
Dit verlof kan hen als gunst worden toegekend. Voor
alle andere personeelsleden is het opleidingsverlof in het kader
van het Vlaams zorgkrediet een recht.
Vanaf 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen in
Vlaanderen. In dit kader beslist de gemeenteraad om de overeenkomst
consignatie rookmelders tussen het lokaal bestuur Keerbergen
en de Stichting Brandwonden goed te keuren.
In het najaar van 2016 werd de verbouwing van de Grand Veneur
aan de Tremelobaan opgestart. Tijdens deze werken werd de
gedenksteen “Antwerpen X”, eigendom van de scholengroep,
veilig verwijderd en opgeborgen in de kelder van het gemeentehuis.
De raadsleden beslissen vandaag om de schenking van de
Scholengroep 5 van de gedenksteen “Antwerpen X” te aanvaarden
en deze een prominente plek op een openbare plaats te laten
innemen.
Wat betreft het nieuwe systeem van Wijkwerken, de opvolger van
het PWA, beslist de gemeenteraad om “logistieke ondersteuning/
hulp bij kinderopvang” als activiteit van het wijkwerken toe te
voegen aan de activiteitenlijst van het lokaal bestuur Keerbergen.
Na 17 jaar is de veegwagen van onze gemeente ook aan vervanging
toe. Het dossier met bestek en meetstaat “aankoop veegwagen”
voor een geraamd bedrag van € 200.000,00 incl. btw.
wordt hiervoor goedgekeurd. De opdracht mag door het college
van burgemeester en schepenen gegund worden na het voeren
van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
Ook de jeugd komt aan bod. Zo worden de aanpassingen 2018 aan
het reglement van de speelstraten goedgekeurd. Het uitleen- en
retributiereglement voor de speelkoffers wordt eveneens goedgekeurd.
Voor de algemene en buitengewone algemene vergadering van
intercommunale Interleuven duiden de raadsleden een afgevaardigde
aan. De aanstelling van een vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van IGS Hofheide wordt verdaagd naar de
gemeenteraad van 28 mei 2018.
Vervolgens wordt voor het autonoom gemeentebedrijf bedrijfsrevisor
Eric Delahije, Melis Stokelaan 29, 2050 Antwerpen benoemd
tot commissaris voor het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen.
Naast de functie van financieel directeur, waarvoor op dit ogenblik
een selectieprocedure loopt, wordt eveneens een functie van
financieel expert gecreëerd.

Tenslotte wordt er in besloten zitting gestemd voor de aanstelling
van een waarnemend financieel directeur, voor zowel gemeente
als OCMW, voor een termijn tot de aanwervings- en bevorderingsprocedure
geleid heeft tot de aanstelling van een financieel
directeur.
De raadsleden nemen ook kennis van de intentie van het OCMW
Keerbergen om een terbeschikkingstellingsovereenkomst met
de Vlaamse overheid af te sluiten om zich te verzekeren van de
diensten van de gewestelijk ontvanger tot 1 augustus 2018.
Vervolgens worden de lasten en voorwaarden voor tw

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.