DE WEG VOORUIT

Samen met u naar meer levenskwaliteit en meer welzijn …

Inleiding

We trekken naar de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan “DE WEG VOORUIT”. Keerbergen heeft, op net geen 50 jaar, een enorme evolutie doorgemaakt. Van een typisch Kempisch dorp zijn we uitgegroeid tot de rijkste gemeente van de regio en de op twee na rijkste van Vlaanderen. Keerbergen is een welvarende gemeente waar het goed is om te wonen. Het werk dat we gerealiseerd hebben is echter niet af. Wat goed is en wat we hebben, behouden of verbeteren we maar er is meer aan de horizon.

Meer en meer willen we de gejaagdheid van ons dagelijkse leven achter ons laten. Tijd maken voor wat echt belangrijk is: het gezin en onze vrije tijd. Daar wil CD&V Keerbergen de komende zes jaar op inzetten: meer levenskwaliteit, meer welzijn in een aangename, veilige en groene leefomgeving.

Koken kost natuurlijk geld: Keerbergen heeft een lage belastingdruk en een lage schuldgraad die we beiden laag willen houden. Daarom willen we al onze plannen realiseren zonder de belastingen te verhogen en zonder de gezondheid van onze financiën in het gedrang te brengen.

CD&V Keerbergen durft keuzes maken en geeft zijn prioriteiten voor het lokaal beleid duidelijk en concreet weer langs 3 wegen waarop we vooruit willen gaan :

- WEG 1 : meer smaak in het leven, met meer mobiliteit, veiligheid, dienstverlening, welzijn en gezondheid

- WEG 2 : meer bruis in de buurt, met ons verenigingsleven, sport, cultuur en bruis voor iedereen

- WEG 3 : meer naam in de streek, met een aangename dorpskern, meer groen en een beter klimaat

 

 

  1. MEER SMAAK IN HET LEVEN

Keerbergen is een mooie, groene, residentiële woongemeente, waar het aangenaam is om te wonen. We blijven verder werken aan onze leef- en woonkwaliteit.

 

Van immobiliteit nu naar veilig mobiel

Mobiliteit is in onze gemeente steeds een heikel thema. Uit onderzoek blijkt dat 74% van onze inwoners de wagen gebruiken voor het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer. Sneller is niet de oplossing maar in heel Keerbergen een zone 30 evenmin. Ons mobiliteitsplan van 2008 is aan herziening toe. Tot onze grote ontevredenheid en frustratie is de afgelopen zes jaar van een actualisatie niets in huis gekomen. Hierdoor ontstaat wat wij “cliëntelisme” noemen. Er is een nooit eerder geziene politieke klantenbinding op dit beleidsdomein: sommigen krijgen bloembakken, compostbakken, “tijdelijk“ zone 30 of zone 50 en anderen dan weer niet. Er is vooral immobiliteit en een duidelijk gebrek aan beleid en visie. Redenen genoeg om deze chaos te beëindigen.

Daarom:

* nemen we de draad van 2012 terug op en maken we een nieuw mobiliteitsplan. Het moet realistisch en uitvoerbaar zijn. Tellingen zijn dan ook een essentieel onderdeel van de voorbereiding : meten is weten. Verkeersveiligheid moet er zijn voor ons hele grondgebied in zijn totaliteit en niet alleen in enkele straten. We blijven inzetten op duurzame infrastructurele ingrepen en op meer fietsgebruik. Enerzijds moeten we naar ons werk kunnen met de wagen maar anderzijds opteren we voor verplaatsingen van minder dan 5 kilometer opteren we voor de fiets. Onze straten leggen we aan met oog voor de zachte weggebruiker.

* onderzoeken we het gebruik van onze snelheidsregimes. Zones maximaal 70 voor invalsbanen, maximaal 50 voor boszones, verblijfsgebieden en bebouwde kom en een slimme zone 30 voor schoolomgevingen.

* voeren we geen fietsstraten in maar zetten we in op fietsvriendelijke straten. De heraanleg van de Achiel Cleynhenslaan als fietsverbinding tussen de Lozenhoek en het centrum van de gemeente is een schot in de roos en toont duidelijk ons CD&V-beleid: fietsvriendelijke straten die autoluw worden en waar de snelheid daalt !

* maken we van de schoolomgeving echte schoolstraten. We maken schoolvervoersplannen op. Gemeente, schooldirecties, ouderraden en omwonenden betrekken we bij het schoolverkeer. We zetten in op een gedeeld gebruik van bestaande parkings zoals Colruyt, Semcom, … zodat ouders daar kunnen parkeren en de kinderen te voet of met de fiets het laatste stuk kunnen  afleggen.

* promoten we verkeerseducatie voor jong en oud.

* willen we een goed ingericht Mobipunt waar deelauto’s ter beschikking staan en fietsen op een veilige manier gestald kunnen worden.

* kiest CD&V duidelijk voor de vervoersregio “Leuven”. De bestaande buslijn richting Mechelen, Aarschot en het Imeldaziekenhuis staan immers niet ter discussie. Een betere verbinding met Leuven en Haacht-Brussel des te meer. In de vervoersregio zullen we pleiten voor meer vervoer op maat van de gebruiker. We willen deze vervoersregio uitbouwen met dialoog en participatie van onze inwoners. De werking van de huidige vervoersregio is pure achterkamerpolitiek.

* blijven we trage wegen promoten en gebruiksvriendelijk inrichten.

* snelheidsduivels pakken we aan met mobiele flitscontroles.

 

Bewegen op duurzame infrastructuur

Voor CD&V geen lapmiddelen maar duurzame infrastructuur.

Daarom :

* blijven we inzetten op nieuwe fietspaden: aan de dossiers van onder meer de Schrieksebaan en de Mechelsebaan wordt nu gewerkt.

* maken we fietsassen veiliger en zorgen we dat er eindelijk een fiets- en wandelbrug over de Dijle komt.

* ijveren we voor nieuwe en degelijke voetpaden en onderhouden we de bestaande.

* moderniseren we verder de verkeersinfrastructuur van onze invalswegen met bijzonder oog voor de zwakke weggebruiker (fietspaden en oversteekplaatsen). In het bijzonder krijgt het niet - heraangelegde deel van de Putsebaan (grens Putte tot de Raambeek) een make-over zoals de Mechelsebaan (reling van de  riolering, schrapen en breken betonplaten en asfaltering).

* pakken we ook moeilijke verkeersknooppunten aan : we leggen het kruispunt Oude Putsebaan-Haachtsebaan als een verhoogd kruispunt aan.

* onderhouden we onze wegen in steenslagverharding  en leggen we ontbrekende delen aan met duurzame materialen zoals de Zandstraat en de Wageman.

 

Meer dienstverlening

Onze inwoners hebben recht op een degelijke service en adequate informatie. Een democratisch en behoorlijk bestuur begint bij een correcte en vlotte dienstverlening.  Het gemeentelijk personeelskader moet dan ook een antwoord bieden op de nieuwe uitdagingen die zich aandienen. Gemeente en OCMW-diensten worden geïntegreerd. Het managementteam (MAT) moet zorgen voor een moderne aanpak en een dynamisch personeelsbeleid. Om deze uitdagingen aan te kunnen is het evident dat de nieuwe functie van algemeen directeur vacant wordt verklaard en opengesteld voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet.

Onze huidige en toekomstige inwoners hebben recht op correcte informatie. We willen hen informeren via alle mogelijke kanalen: Keer-info, onze website, de lichtkranten en de LED-schermen. Informatie door sociale media en sms-service horen hier ook thuis. Het e-loket willen we makkelijker toegankelijk maken. We pleiten voor meer gratis hotspots in het centrum en meer digitalisering (maar blijven opletten dat dit niet leidt tot het minder informeren van niet-gebruikers). 

Daarom:

* laten we de dienstverlening (poetsdienst, gezinshulp, sociaal verhuurkantoor, opvolgen tewerkstellingstrajecten, …) evolueren met de veranderende noden in de samenleving maar houden we dit betaalbaar.

* breiden we de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ‘ Het Zandjannke’ verder uit. We willen de kwaliteit van de opvang bewaken en het loket kinderopvang organiseren. We richten het “Huis van het Kind” op.

* blijft de dienst opvanggezinnen een belangrijk deel van het opvanglandschap in onze gemeente.

* hebben we oog voor de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen.

 

Meer woonbeleid en betaalbare woningen

Keerbergen is een mooie “villagemeente” maar er is ook nood aan meer sociale woningen. Keerbergen is nu op dit gebied de slechtste leerling van de Vlaamse klas geworden en Vlaanderen dreigt met boetes. We willen dan ook een degelijk en sociaal woonbeleid.

Daarom :

* werken we samen met de sociale huisvestingmaatschappij (SWAL), het sociaal verhuurkantoor (SVK) en IGO als intergemeentelijke vereniging. Dit is een goede samenwerkingsbasis en wille we verder uitbouwen.

* ondersteunen we het woonloket met IGO en de vereniging “Wonen aan de oevers van de Dijle”.

* zorgen we voor betaalbare wooneenheden. Het OCMW realiseerde reeds 3 sociale woonappartementen op de Putsebaan.  De nieuwe verkaveling tussen de Bakestraat en de wijk Vogelzang is klaar, waardoor de SWAL 31 sociale kavels kan realiseren. Het vroegere jeugdatelier “Knollebol” verkopen we aan onze sociale huisvestingsmaatschappij SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement Leuven). Zij zullen er 3 betaalbare woonappartementen oprichten.

* mag de zorg voor het gemeentelijk patrimonium geen zes jaar meer stilliggen. De oude bibliotheek, het gebouw “Casteels” en de tussenliggende bouwgrond op het Gemeenteplein herwaarderen en verbouwen we. We realiseren op deze locatie winkels, een horecazaak, een jeugdhuis en betaalbare wooneenheden.  

* zetten we de renovatie verder van de woningen van de seniorensite in het Voorbroek. De groenaanleg wordt onderhoudsvriendelijker aangepast om meer ontmoetingsruimte te creëren.

* breiden we deze seniorensite uit met een nieuw duurzaam project “Voorbroek II” waar een ontmoetingsruimte, sociale kruidenier, een sociaal restaurant en 8 bijkomende woningen worden gerealiseerd. We realiseren dit in samenwerking met Interleuven en de Technische School van het GO in Keerbergen.

 

Meer welzijn en gezondheid

In onze gemeente scoren we boven het gemiddelde wat betreft gezondheid onder meer dankzij de inzet van de gezondheidsraad en de samenwerking met het Logo. Een goede gezondheid is het belangrijkste en daarom:

* leggen we meer nadruk op preventie en juiste informatie verstrekken.

* werken we verder aan preventie op alle gebieden: drugs, alcohol, roken en andere verslavingen zoals het gebruik van sociale media.

* blijven we gezonde voeding en gezonde dranken voor onze kinderen promoten via de scholen. We pimpen de scholen ook op met meer groen.

* moedigen we de vrouwen tussen 50 en 69 aan om elke twee jaar naar de mammobiel te komen

* benadrukken we bewegen als belangrijk onderdeel van gezondheid. We blijven sporttoestellen op publieke plaatsen installeren zodat ze toegankelijk zin voor iedereen.

 

Meer groen rond onze laatste rustplaats

Een moeilijke bevalling, maar voor CD&V gaat moeilijk ook. Ondanks veel tegenkanting hielden we vast aan ons voornemen. Keerbergen meer dan groen geldt ook voor onze begraafplaats.

Daarom :

* voeren we ons plan voor de her-aanleg van de begraafplaats verder uit: met betere paden en meer groen, met ruimte voor een begraafbos met focus op ecologisch begraven en met een begraafpark met sterretjesweide. Kortom een plaats waar alle mogelijkheden van begraven een plaats krijgen in een groen kader.

 

Een veiligere gemeente : van BIN (buurtinformatienetwerk) naar BON (buurtondersteuningsnetwerk)

Het zonale veiligheidsbeleid moet prioritair aandacht besteden aan de noden van onze inwoners.

Daarom:

* zetten we in om inbraken te voorkomen. We blijven de BIN’s ondersteunen en uitbreiden, maar er moet meer ingezet worden op preventie tegen inbraken. Enkel BIN’s oprichten houdt de inbraken niet tegen. CD&V zet een stap verder en gaat voluit voor een BON – buurtondersteuningsnetwerk. Het netwerk ontstaan door een BIN moeten we kunnen inzetten voor andere doelen. Het moet een (h)echt sociaal netwerk worden, met een positieve sociale controle zodat wijkwerking en buurtschappen mogelijk worden.

* treden we kordaat op tegen herrieschoppers en vandalenstreken om op die manier te werken aan een positief veiligheidsgevoel.

* treden we kordater op tegen alle vormen van overlast en geluidshinder in het bijzonder.

* zetten we onze agenten blijvend in voor gemeentelijke evenementen en niet alleen voor evenementen van buiten de zone.

* zorgen we dat de politie zichtbaar en bereikbaar is in onze wijken. Niet méér blauw maar blauw méér op straat. Dit bekomen we onder meer door een fusie van politiezones dat bijkomend schaalvoordelen biedt.

* installeren we camera’s in het centrum, ANPR –camera’s op invalsbanen- en kopen we 2 mobiele camera’s aan.

 

  1. MEER BRUIS IN DE BUURT

Correcte bestuurders met een hart en tijd voor de inwoners en de gemeente zijn voor ons een evidentie. Gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen zijn bij CD&V dan ook effectief woonachtig in de gemeente. Zij zijn hier niet alleen gedomicilieerd maar maken voluit deel uit van het Keerbergse verenigings- en gemeenschapsleven.  Aanwezigheid op gemeenteraden en college is een minimale vereiste. Voor CD&V mandatarissen is het aanwezig zijn op heel wat activiteiten in onze gemeente, zeker bij ontvangsten van verenigingen en inwoners op het gemeentehuis, duidelijk “part of the job”. 

 

Een bruisend verenigingsleven

Onze gemeente leeft, vooral door de talrijke initiatieven van ons uitgebreid verenigingsleven. Activiteiten worden aan de lopende band georganiseerd. Dit blijven we ondersteunen vanuit de gemeente en we voegen er bovendien een tikkeltje bruis aan toe. Al onze adviesraden en vrijwilligers worden ondersteund.

Daarom :

* engageren we ons om de wensen van de socio-culturele verenigingen, zowel financieel als logistiek, uit te voeren.

* voeren we het project “buurtkar” in : diensten en goederen brengen we tot bij de inwoners.

* bouwen we het GC “Den Bussel” verder uit voor alle mogelijke vormen van cultuur en vrijetijdsbesteding zoals vergaderingen, socio-culturele activiteiten tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, fuiven en concerten.

* nemen we initiatieven zoals Keerbergen Matcht om onze eigen “asperge” en cultuur blijvend te promoten dankzij de medewerking van landbouwers, kunstenaars en horecazaken.

*  ondersteunen we het heemkundige museum ‘De Botermolen’. Voor het Keerbergs erfgoed zoals onze Heimolen, het Van Peteghemorgel, … nemen we alle nodige maatregelen om dit te bewaren voor de latere generaties.

* spelen we de HoReCa en de Dijle als toeristische troef meer uit. Het idee “een weekendje Keerbergen” werkt CD&V concreet uit. Van de bestaande fietsknooppunten maken we gebruik om de recreatieve fietser naar Keerbergen te loodsen naar onze lokale economie en HoReCa.

* nemen we maatregelen die de lokale economie echt stimuleren. In overleg met LEK (adviesraad voor lokale economie) en HAVEK (handelaarsverbond Keerbergen) stippelen we een realistisch en haalbaar beleid uit. Acties en activiteiten worden georganiseerd met de juiste procedures en vooral op tijd. De beschikbare parkings worden beter aangeduid en we maken zones voor shop & go, kort- en lang-parkeren. We handhaven niet-betalend parkeren. We geven meer informatie en een éénmalige starterspremie voor de handelaars in die “Dorpsstraat” om het centrum aantrekkelijker te maken en de leegstand van handelspanden tegen te gaan. De Keerbergse waardebon en gevelrenovatiepremie blijven behouden. De ingevoerde taks op ongeadresseerde reclame passen we aan. We voeren een forfaitaire vrijstelling in, zodat dit vooral voor onze lokale economie een stimulans is voor de eerste reclame.  Ook de ingevoerde taks op leegstand passen we aan. Bij leegstand leggen we meer de focus op de echte verwaarloosde panden.

 

Een bruisende sportgemeente

Ons gemeentelijk sportaanbod is er één om U tegen te zeggen. Sinds 1988 wordt hierin voluit geïnvesteerd. We blijven dan ook investeren in het sportgebeuren, zowel ten behoeve van de competitieve als de recreatieve sportbeoefening.

Daarom:

* engageren we ons om de wensen van de sportraad, zowel financieel als logistiek, uit te voeren. Op de gemeenteraad van juni 2017 vroeg CD&V dan ook terecht de aanstelling van een specifieke ontwerpbureau om de technische haalbaarheid en mogelijkheden, samen met het bijbehorend prijskaartje te onderzoeken. Deze ontwerper werd begin september 2018 aangesteld.

* blijft het beheer van het sportcomplex in handen van het Autonoom Gemeentebedrijf. We gaan voor de herwaardering van het “overlegcomité sport” dat zorgt voor de participatieve samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen.

* werken we met een erkende gemeentelijke sportdienst met het oog op subsidiëring.

*stimuleren we alle leeftijdsgroepen om te bewegen.

* blijven we inzetten op G-sport (voor andersvaliden).

* breiden we de voetbalclub Lozenhoek uit qua cafetaria, kleedkamers en nieuwe LED-verlichting. Dit kan door de goedkeuring van het nieuwe Ruimtelijk Uitvoerings Plan “Wijkspeelplaats Lupinenweg”.

* zetten we in op LED-verlichting op alle sportvelden te beginnen bij SC Keerbergen.

 

Bruis voor iedereen

CD&V zet zich in voor alle leeftijden en voor iedereen, zonder uitzondering. We focussen zowel op jeugd als op senioren.

Daarom:

* ondersteunen we alle jeugd- en seniorenbewegingen.

* ondersteunen we de organisatie van het jeugdhuis dat op zoek moet naar een tweede adem.  

* gaat er permanente aandacht naar het onderhoud van alle jeugdlokalen.

* verbeteren en breiden we CADO verder uit.  Deze Collectief Autonome DagOpvang (CADO) is voor veel mensen ontzettend belangrijk.

* behouden we de gemeentelijke activiteiten voor de jeugd (Paaseierenraap, speelpleinwerking, …) en senioren (seniorenfeest, Busselen na de noen, …) en maken ze toegankelijk voor iedereen.

* willen we nog meer banken op de plaatsen waar het mogelijk is zodat wandelaars af en toe eens even kunnen rusten

* zetten we onze Minder-Mobielen Centrale in om  onze senioren en andersvaliden mobiel te houden. Deze dienst promoten we verder. We breiden dit vervoer op maat uit met een busje voor beperkt groepsvervoer. We zetten dit busje in om minder mobiele mensen naar hun hobbyclub of de activiteit van een vereniging te brengen.

* behouden we de mantelzorgtoelage en erkennen we de vrijwilligers bij de hulpverlening.

* bieden we een kwaliteitsvolle speelpleinwerking aan met een ruim aanbod. We breiden de leeftijdscategorie uit naar kleuters vanaf 2,5 jaar. We breiden het aantal sportweken en speelpleinwerking uit. We zetten de vakantiebrochure voor sport en jeugd in een hedendaags kleedje.

* blijven we investeren in het gemeentelijk onderwijs. We moedigen net-overschrijdende initiatieven aan en zorgen voor cursussen voor volwassenen, talen, computer…  We promoten  het gebruik van het e-loket en leren het aan.

 

III. MEER NAAM IN DE STREEK

KEERBERGEN moet als naam duidelijker op de kaart worden gezet. Keerbergen blijft voor ons Keerbergen - daar zetten we ons dagelijks voor in. We fusioneren niet ! Keerbergen is vandaag een groene residentiële woongemeente en dat wil CD&V behouden. Een recente studie van Bert George (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Stijn Goeminne (UGent) leert ons dat de grootte van de gemeente weinig invloed heeft op de financiële gezondheid. Wel willen we verder intergemeentelijk blijven samenwerken per thema indien we daarmee schaalvoordelen kunnen realiseren.

 

Een dorpskern die naam waardig

Dankzij CD&V is er voor ons centrum een nieuw goedgekeurd Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Het Hart van Keerbergen”. Onmiddellijk zagen we meer woonrenovatie en woondiversificatie ontstaan. Meergezinswoningen werden toegelaten met duidelijke regels, zeker wat de maximale bouwhoogte betreft.

Keerbergen, en onze dorpskern in het bijzonder, willen we meer naam geven, zodat onze gemeente de uitstraling krijgt die ze verdient.

Daarom:

* voeren we ons plan uit tot vernieuwing van de Dorpstraat (de straat die begint bij het rond punt van de Delhaize en dwars door ons centrum loopt naar de Mechelsebaan toe). Met CD&V op openbare werken hebben we werk gemaakt van een plan tot vernieuwing van de dorpskern. De herwaardering is noodzakelijk om voetganger en fietser een degelijke plaats te geven, de lokale economie te ondersteunen door het creëren van een shopping-gevoel en de straat in te richten met het oog op leefbaarheid en het verhogen van de woonkwaliteit. Adviezen werden ingewonnen bij de LEK, HAVEK, milieuraad, Natuurpunt en de mobiliteitsraad. Verschillende hoorzittingen werden georganiseerd voor de input van bewoners en middenstand. Dit resulteerde uiteindelijk in een plan dat zo veel mogelijk rekening hield met alle adviezen en opmerkingen. We lichten dit CD&V-plan even toe. Er wordt een éénrichtingsstraat ingevoerd van rond punt Delhaize door het centrum naar de Mechelsebaan toe. Hierdoor is er meer en voldoende ruimte voor de voetganger en de fietser. We realiseren ook het maximaal aantal parkeerplaatsen (92 in plaats van 70 nu) en bijkomend mogelijkheid voor buitenterrassen. De straat wordt autoluw, er is ruimte voor groen – laanbomen en gevelgroen – en een groene verpozingsplaats aan de kerktoren. We voorzien verlichting – audio – camera’s – ondergrondse afvalcontainers. De bushalte verhuist van het Gemeenteplein naar een ruimte voor de school SMIKS. In het kader van de verkeersveiligheid worden de kruispunten aan Den Bussel, het rond punt Delhaize en het kruispunt Tremelobaan/Kempenlaan heraangelegd. Het geheel van deze werken werd geraamd op 4.680.000 euro inclusief BTW. Deze raming omvat zowel de heraanleg van de dorpsstraat als de heraanleg van de 3 kruispunten ! Het budget voor de heraanleg van de dorpsstraat 3,3 miljoen euro is reeds voorzien in het gemeentelijk budget ! Sinds mei 2017 echter blokkeert de coalitiepartner de vooruitgang van dit plan, nochtans noodzakelijk voor de leefbaarheid van de bewoners en de ondersteuning van de middenstand en de investeerders.

 

Een groene gemeente als naamkaartje

Keerbergen moet een groene en propere gemeente blijven waar we op een duurzame wijze omspringen met ons milieu zodat we het duurzaam kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. We realiseren bijkomende toegankelijke natuur- en bosgebieden. De open ruimte in de Dijle- en Raambeekvallei (landbouwgebieden) laten we intact.

Daarom:

* gaan we voor een beter bomen- en groenbeheer : in verkavelingen worden strikte voorwaarden opgelegd om bestaande bomen te vrijwaren en te behouden en nieuwe aan te planten. De controle van een opgelegde heraanplant bij kapping van bomen in een omgevingsvergunning of kapmachtiging moet opnieuw gebeuren en wordt verscherpt.

* realiseren we verspreid in onze gemeente bijkomende groene verpozingsplaatsen met zitbank. We plaatsen ook een zitbank in ons Kasteelpark ter hoogte van de speeltuin. We brengen met bebloeming meer kleur in onze gemeente.

* moedigen we “groene gevels” aan, met een premie als financiële ondersteuning.

* promoten we de Keerbergse groene eigenheid en starten een “plant een boom” actie.

* promoten we ons speelbos.

* blijven we niet zoeken maar realiseren we concreet een afgesloten “hondenweide”.

* gaan we voor groene basis-en secundaire scholen via het MOS-project ‘duurzame scholen, straffe scholen’(vergroening schoolomgeving, buiten lesgeven…)

* nemen we deel aan de campagne ‘week van de bij’die  in 2019 specifiek gericht is op onderwijs en jeugd.

* sensibiliseren we onze inwoners om zonder pesticiden te tuinieren.

* leveren we de nodige inspanningen om afval te vermijden, het te sorteren en vervolgens te recycleren. Ons GFT-afval composteren we best thuis.

* willen we een extra preventieactie doen om op het gevaar te wijzen van het afbreken en vervoeren van asbesthoudende materialen

* stellen we bladkorven beschikbaar en onderzoeken we een samenwerking met IGO( intergemeentelijk opbouwwerk) om tijdens de herfst het bladafval in te zamelen. Op het containerpark zorgen we voor open containers !

* treden we streng op tegen sluikstoken en sluikstorten

* betrekken we de landbouwers nauwer bij het beheer van kanten en het aanleggen van vrijwillige beheerstroken tegen vergoeding. We stellen beheerovereenkomsten op zodat er bijvoorbeeld bloemenranden kunnen komen. We zetten een landbouwloket op om (beginnende) landbouwers te begeleiden maar ook om gezinnen in contact te brengen met lokaal geproduceerde voeding.

* realiseren we bijkomende elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen.

* blijven we ons wagenpark vernieuwen met CNG-voertuigen op aardgas.

 

Meer riolering zorgt voor meer groen

Keerbergen is voor 95 % gerioleerd. Dat is een prima realisatie maar het werk is niet af.

Daarom :

* ondersteunen we de inwoners waar geen riolering zal worden aangelegd door de aanleg van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).  De gemeente neemt de kosten voor de aanleg voor haar rekening.

* moet het door de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) goedgekeurde dossier “Keerbergen Oost” worden uitgevoerd. Op die manier kunnen we met subsidies 5 kilometer gescheiden riolering aanleggen in de Heidestraat, Korenbloemweg, Lozenhoekstraat, Kapelstraat, Zwaluwweg, Vlieghavenlaan (deel), Nieuwstraat (deel) en Oude Dijkstraat. Tegelijkertijd richten we deze straten volledig verkeersveilig in.

 

Keerbergen klimaatrobuust

We gaan voor een degelijk en breed uitgebouwd milieubeleid. Zelfs al is onze gemeentelijke bijdrage klein; ze zal helpen tegen de klimaatopwarming. Om een klimaatrobuuste gemeente te worden streven we op lange termijn naar 100% groene energie.  We hebben aandacht om minder fossiele brandstoffen te verbranden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. We gaan ook  bewuster om met ‘water” en werken maatregelen uit om natuurfenomenen zoals droogte, hittegolven, hevige neerslag en onweders te milderen. De verwachting is immers dat deze natuurfenomenen in de toekomst nog meer zullen gebeuren.

Daarom :

* gaan we voor een nieuwe burgemeester die de “burgemeestersconvenant” niet alleen tekent maar ook  uitvoert. Met het burgemeestersconvenant, dat ondertekend werd op 25 juni 2014, deed onze gemeente een klimaatengagement onder meer om tegen 2020 de CO²-emissies met 20% te reduceren.

* werken  we met het nieuwe ‘Vlaams Klimaatportaal’ dat vanaf september 2018 werd gelanceerd. De gemeentelijke klimaatimpact volgen we op (meten is weten).

* zetten we voluit in op het gebruik van meer alternatieve energie: het installeren van zonnepanelen, warmtepompen… moedigen we aan. We zoeken financieringsmethoden om deze ook op onze gemeentelijke gebouwen te installeren. Voor een beter klimaat investeren we in duurzaamheid en onderhoud van al onze gemeentelijke gebouwen. We screenen ook op energiezuinigheid.

* promoten we minder autogebruik, hoe moeilijk ook, in eerste instantie voor het woon-schoolverkeer en voor kleinere boodschappen op minder dan 5 kilometer van de woning.

* promoten we en passen de recente subsidiemogelijkheid voor ontharding toe (minder beton/asfalt past binnen klimaatadaptatie). Er is nog werk aan de winkel want uit een rapport van Natuurpunt (Klimaatactieplan Keerbergen 2015-2020) blijkt dat Keerbergen 19% verhard is terwijl het Vlaams gemiddelde 14% bedraagt. Keerbergen heeft ook een ruimtebeslag van 64% t.o.v. het Vlaams gemiddelde van 33%;

* maken we inwoners warm om meer struiken, bomen… in tuinen aan te planten (CO2-opslag in de bodem). Ook gevelgroen wordt gepromoot.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.